niedziela, 22 styczeń 2023 17:04

Czym są świadczenia pielęgnacyjne i komu przysługują?

świadczenie pielęgnacyjne świadczenie pielęgnacyjne pixabay

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne, mające na celu pomóc osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W tym artykule dowiesz, na czym polega oraz kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne. Jeśli zajmujesz się osobą wymagającej całodobowej opieki, a Twoje środki do życia są niewystarczające, czytaj dalej!

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Tym, co uwarunkowuje otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego jest przede wszystkim to czy osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności musi być pod ciągłą opieką lub pomocy drugiej osoby. Jednak nie każdy może się ubiegać o ten rodzaj zasiłku. Najpierw trzeba spełnić kilka kluczowych warunków, które pozwolą Ci bezproblemowo przejść przez wszystkie formalności. 

Ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne mogą przede wszystkim rodzice osoby wymagającej opieki lub opiekuni prawni. Może być to także osoba będąca rodziną zastępczą lub inna osoba, na której zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny. 

Ważne jest także sprawdzić komu nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Takiego zasiłku nie otrzyma opiekun, który ma ustalone prawo do emerytury, innych zasiłków lub renty. Takiego świadczenia nie dostanie też osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę przyznaną w związku z opieką nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo świadczenie pielęgnacyjne nie otrzyma osoba, która ma ustalone prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. 

Warto wiedzieć, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, na uczelni jednak nie później niż do 25 roku życia. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla osób rezygnujących z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Od stycznia 2023 roku wysokość wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego uległa dużej zmianie. W zeszłym roku było to 2119 zł miesięcznie. Teraz osoby muszące zrezygnować z pracy w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną będą otrzymywać 2458 zł miesięcznie. 

Ta kwota podlega corocznej waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, który obowiązuje na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadzona jest waloryzacja.

Istotne jest także to, że kolejny wzrost minimalnego wynagrodzenia, który nastąpi 1 lipca 2023r. zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji tego świadczenia, które nastąpi w styczniu 2024r.

Czym są przepisy o koordynacji systemó w zabezpieczenia społecznego?

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego to regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne w danym kraju i tym samym chronią osoby wykonujące tam prace przed utratą ochrony z zakresie zabezpieczenia społecznego. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli członek rodziny przebywający za granicą posiada świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym mówią inaczej.

Osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która potrzebuje pomocy innej osoby przez co najmniej 5 dni w tygodniu powinna otrzymywać odpowiednie środki na pokrycie wszelkich wydatków związanych z leczeniem oraz pielęgnacją. Dlatego też świadczenia te podlegają przepisom koordynacji jako świadczenia chorobowe.